تاریخ : پنجشنبه, اردیبهشت ۴م, ۱۳۹۹ | گروه : اطلاعیه ها آموزشی, اطلاعیه های آموزشی | بازدید : 623 مرتبه
 
logo000302-300x300

قابل توجه دانشجویان hse جهت ارتباط با اساتید گروه درسی خود از طریق آدرس های زیر با استفاده از نرم افزار whatsapp  اقدام نمایید.

مدیریت ریسک

https://chat.whatsapp.com/F09Sj1oAgFy50j0WXOXt0p

ایمنی سیستم

https://chat.whatsapp.com/C3Z2aO8zBHRKWCvfv1gO5U

ایمنی در حمل و نقل مواد

https://chat.whatsapp.com/CjEGlzJoZ0cDrLhr203hnE

انرژی -قوانین و روابط کار

https://chat.whatsapp.com/HHajGfoS7VX7Qjb1wbv2Bu

مدیریت ایمنی

https://chat.whatsapp.com/ET8AX4KTvshBvymEYusP46

ایمنی در بحران

https://chat.whatsapp.com/H78XLNrkOeKAQrN5eNZxy3

پایش ایمنی

https://chat.whatsapp.com/ChRqlq5FLOe02Vo8UDop21

ایمنی در بیمارستان

https://chat.whatsapp.com/BJCpkt3Tl4c3MF7hOXUYlQ

قوانین استاندارد و ایمنی

https://chat.whatsapp.com/KeH15Zu1oCBGXCvAZN8Y2O

ایمنی برق۲

https://chat.whatsapp.com/JqbRMw0VVjc2Pe4gs14LqL

آشنایی با صنایع و فرآیند

https://chat.whatsapp.com/EnYfKt4Y98n1ugW3fbGu7T

تحقیق در عملیات

https://chat.whatsapp.com/J9tq6evw4ZiGNe7ZVXAPIt

برنامه ریزی و تصمیم گیری

https://chat.whatsapp.com/D6a2D0qwvCu04fTO5pNi89

مهندسی حریق و کارشناس پیوس

https://chat.whatsapp.com/Im1p2kytWpEI9JGoudqWS3

مدیریت ایمنی(انرژی)

https://chat.whatsapp.com/GWgqRkUzs5xH3rcICqX2pH

مدیریت hse . دانشگاه انرژی

https://chat.whatsapp.com/FU3XYkgKeVVJNBJKnxqfdc

نظرات شما