در راستای مبارزه با شیوع ویروس کرونا در کشور اقدامات بهداشتی برای مقابله با ویروس کرونا در موسسه ی آموزش عالی انرژی انجام پذیرفت.

در همین راستا دو اقدام در دستور کار قرار گرفت تا در صورت گشایش واحدهای دانشگاهی برای مقابله با شیوع ویروس کرونا، آمادگی کامل وجود داشته باشد؛

در ضمن  آمادگی کامل  وجود دارد تا در صورت صلاحدید وزارت بهداشت مبنی بر بازگشایی دانشگاه‌ها، پذیرای دانشجویان، کارکنان و اساتید باشیم.