دکتر احمد قریب

ریاست موسسه

دکتر احمد قريب گرکانی...B.Sc., M.Sc., Ph.D

فارغ التحصيل دانشگاهای ايران و مرکز علوم هسته ای دانشگاه برونل انگلستان

عضو هيئت علمی سازمان انرژی اتمی ايران-استاد پايه22

معاون( سابق) سازمان انرژی اتمی ايران

رئيس مرکز پژوهشی سازمان انرژی اتمی ايران و مدير عامل سابق

شرکت مصباح انرژی

مسئول، طراح و مجری پروژه های بزرگ وملی (پژوهشی واجرايی)کشور

نماينده علمی سازمان در روسيه فدراتيو

دبير هيئت موئسس و اولين رئيس انجمن عناصر کمياب ايران و مرکز ماهواره ای يونسکو در ايران

عضو انجمن های علمی، خيريه و تشکل های فرهنگی و سياسی کشور

استاد دانشگاه –فعال علمی کشور- مديرعامل موئسسه(ره آورد) علوم وفنون

بیوگرافی کوتاه

دکتر احمد قريب گرکانی…B.Sc., M.Sc., Ph.D, متولد 1327،متاهل و دارای دو فرزند

فارغ التحصيل دانشگاه های ايران و مرکز علوم هسته ای دانشگاه برونل انگلستان

عضو هيئت علمی سازمان انرژی اتمی ايران-استاد پايه22

معاون( سابق) سازمان انرژی اتمی ايران استاد دانشگاه

رئيس مرکز پژوهشی سازمان انرژی اتمی ايران – فعال علمی کشور

مدير عامل سابق شرکت مصباح انرژی

مسئول، طراح و مجری پروژه های بزرگ وملی (پژوهشی واجرايی)کشور

مسئول و مدير گروه تهيه دانش فنی،طراحی و اجرای پروژه های آب سنگين اراک و انتخاب سايت

مسئول اولين پروژه توليد کيک زرد در مقياس نيمه صنعتی، اولين مسئول پروژهUCF در مقياس آزمايشگاهی…

اجرای پروژه تغذيه و پزشکی سراسری و ملی با استفاده از راديو ايزوتوپها و…

حل و فصل برخی از دعاوی بین المللی سازمان انژی اتمی ایران

نماينده علمی سازمان درکشور روسيه فدراتيو

موئسس و اولين رئيس انجمن عناصر کمياب ايران و مرکز ماهواره ای يونسکو در ايران

هدايت پايان نامه های دکتری و فوق ليسانسدرزمينه های پزشکی، علوم و مهندسی هسته ای

عضو انجمن های علمی، خيريه وتشکل های فرهنگی و سياسی کشور

مديرعامل موئسسه(ره آورد) علوم وفنون

بیوگرافی کامل‌تر

نام: احمد قریب(گرکانی)

سال تولد: 1327

تابعیت: ایران

1389 – تاكنون: مشاورسازمان انرژي اتمي ايران

1390-1385: عضوو ريس كميته علمي انجمن عناصر كمياب ايران – استاد مدعو دانشگاه صنعتي امير كبير

1381 -1385:موسس و اولين رئیس انجمن عناصر کمیاب ایران و مرکز ماهواره ای يونسکو

1384-1385: استاد دانشگاه امیر کببیر و پیام نور

1384-1385: مشاور ارشد شرکت مصباح انرژی

1381-1383: مشاور پروژه های معاونت پژوهشی

1378-1381: نماینده علمی سازمان در کشور فدراتیو روسیه

1371-1377: رئیس مرکز پژوهشی انرژی اتمی و مسول پروژه های.

1376-1377: عضو هئیت مدیره و مدیر عامل شرکت مصباح انرژی

1368-1370: مشاور سازمان

– مسول همکاریهای فنی در امور اکتشاف و تغلیظ اورانیم با موسسه هسته ای چین

– مسول همکاریهای فنی با آژانس

مسول پروژه مطالعات مقدماتی پروژه هیپ لیچینگ و مسئول پروژه تولیدکیک زرد منطقه گچین بندرعباس

– مسئولیت های مشاوره ای مرتبط درسطح سازمان

1364-1368: معاون سازمان در امور مواد اولیه و سوخت ومدیر واحد سوخت

1363 -1364 : مدیر واحد سوخت وساخت اولين كارخانه نيمه صنعتي(پايلوت) مطالعه و توليد كيك زرد.

1359 -1363: عضو گروه رادیو شیمی مرکز تحقیقات هسته ای و مسئول پروژه UCF در مقیاس آزمایشگاهی و پایلوت

1355-1359 :دانشجوی دوره دکتری در مرکز علوم هسته ای دانشگاه برونل انگلستان و اخذ درجه دکتری شیمی(هسته ای)

1354-1355 : مسئول گروه کمپلکس شیمی در بخش شیمی مرکز تحقیقات هسته ای

1351-1355: تکنولوژیست آزمایشگاههای پزشکی در بیمارستانهای کودکان تهران و قلب تهران

1354: اخذ درجه فوق لیسانس شیمی با گرایش هسته ای از دانشگاه تهران / مرکز اتمی قبلی و مرکز

تحقیقات هسته ای فعلی

1350: اخذ درجه لیسانس شیمی از دانشگاه شهید بهشتی

IAEA گواهینامه های تخصصی از آژانس بین المللی انرژی اتمی IAEA و سازمان برنامه و مدیریت:

الف- تکنیکهای آنالیز هسته ای در تایلند توسط IAEA

ب- سیکل سوخت هسته ای در آژانتین توسط IAEA

ج- اصول برنامه ریزی و توسعه در ایران توسط  سازمان برنامه و مدیریت

عضویت در انجمن ها،مجامع و هئیت ها

1-عضو انجمن شیمی و مهندسی شیمی ایران

2-عضو انجمن بین المللی تحقیقات عناصر کم مقدار در انسان(ISTERH)

3-عضو انجمن فارغ التحصیلان امریکا ،اروپا ،اقیانوسیه در ایران

4-عضو هئیت تحریر نشریه علمی سازمان1367-1360 ،1377-1373

5-عضو کمیته ارزشیابی هئیت علمی سازمان 1376-1365

6-عضو گروه اورانیم در آژانس بین المللی انرژی اتمی

7-عضو هئیت مؤسس و هيئت مديره انجمن عناصر کمیاب ایران 1385-1381

انتشارات (مجلات علمی کشور)

1-اندازه گیری همزمان رنیوم و تنگستن از طریق روش های رادیو شیمی در کانیها-نشریه سازمان انرژی اتمی- جلد دوم- سال 1361

2-آنالیز نمونه های بیولوژیکی استاندارد آژانس بین المللی انرژی اتمی- نشریه سازمان انرژی اتمی- جلد دوم- سال 1361

3-مطالعه عناصر کم مقدار ضروری از طریق روشهای آنالیز هسته ای- نشریه سازمان انرژی اتمی- جلد دوم- سال 1361

4-مطالعه میزان عناصر کم مقدار در نان مصرفی با استفاده از روش های آنالیز هسته ای – نشریه سازمان انرژی اتمی- شماره7 بهار سال1367

5- عناصر بحرانی در رژیم های تغذیه و الگوهای غذایی ایران،1370 مجله علوم صنایع غذایی ایران  ،شماره 2و3 ص 61-42 زمستان 1370

6-الگوی غذایی مردم ایران و میزان دریافت عناصر کم مقدار از روش های هسته ای، مجله علوم صنایع غذایی ایران  شماره 1 تابستان 1370

7-نسل جدید از راکتورهای اتمی قدرت (گردآوری و ترجمه) مجله انرژی هسته ای ،شماره 17       ص14-10 تابستان 1373

8- انتخاب محل های هسته ای- نشریه علمی سازمان انرژی اتمی شماره21،ص15-1 1379

9- شناسایی و تعیین رادیو شیمیایی عناصر منیزیم،منگنزو مولیبدن در مواد بیولوژیکی –  نشریه علمی سازمان انرژی

اتمی شماره 115ص 61-51  سال1376

10- توسعه دانش فنی و تکنولوژیکی گرافیت- مجله علوم و فنون هسته ای شماره….، 1383 و کنفرانس شیراز

11- تکنولوژی هسته ای وآب سنگین- مجله علوم و فنون هسته ای شماره….، 1383 و کنفرانس شیراز

مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمی غیر ایرانی

Publications(articles in journals)

1-detn. of Ge and Sn in Geological materials by RNNA, Radiochemica acta.

,27,35-38,1980

2-distribtion of La ,Eu,Ge,Se,P and S in Nickeliferous laterictic profile  Mineralogical Magazine,43,820-2(1980).

3-Re and W in Nickeliferous laterictic profile Mineralogical Magazine 42/513-6(1987).

4-detn.of Re in Geological Materials by RNAA,Talant,25,569-72,1978

5-The Study of Trace Elements in Milk by Nuclear Analytical Techniques,J. of radioanalyctical and Nuclear chmistry,article 89/1(1985)31-44.

6-An International Collaborative Research Programme On Minor and Trace Elements In Total Diets In: Trace  Elements-Analytical Chemistry in medicine and Biology,Walter de Gruyter&co.,Berlin,NewYork,Vol,4,1987PP157-164

7- Iranian Whole diet Modelling Dent,of Intakan trace elements,J.ofTrace Elem. Exper. Med.Vol.,2,1989P79

8-Essential Elements conectration Measuring by NAA and ICPin Iranian Dietary patterns,J.of Trace Elem. Exper .Med., Vol2,P148,1989.

9-Dietray Intaks of Trance Elements and related nutrients in eleven countries,proceedings of the TEAM-7,ISBN86-81477-02-1,Zagreb,1991.

10-Exploration of Intra- and inter-Regional Mulrivarible patterns in the IAEA global daily diet data, 1992.

11-Simulation of Iranian Total Mixed diets and their enalysis for essential and toxic elements using nuclear and complementary analytical Techniques, J. of Radioanalytical and Nuclear chemistry,Vol.249,No.1.(2000)47-60

12-The importance of nuclear analytical techniques in the determination of mineral micronutrients Iranian daily diets ,J. of  Radioanalytical and Nuclear chemistry, Vol.249,No.3(2000)551-563.

13-Determination of Essential Trace Elments in Daily Diets by Comparative Methodologies and alterations,The J.of elements in Experimental Medicine,Volume14,No.3(2001)p326

14-Intaks of Toxic Trace Elements from Iranian Daily Diets,The J. of Trace  Elementsin Experimental Medicine,Volume 14,No.3 (2001)p337

15–Determination of Essential T.E.in Daily Diets by Comparative methods and alteration, Trace Elements Medicine,(Russian). Vol.4,No.1(2003)21-32

16- Intaks Radioanalytical important Trace Elements from Iranian Daily Diets,4th Int.Symp.On Trace Elements