شرح وظايف واحد فناوري اطلاعات و ارتباطات

  • تحليل و بررسي نرم افزار و سخت افزار مورد نياز موسسه
  • برقراري امنيت سيستم ها ( جلوگيري از آلوده شدن توسط ويروس ها)
  • پشتيباني و مديريت شبكه هاي LAN و WAN 
  • نظارت بر اجراي شبكه LAN و WAN 
  • نظارت بر خريد تجهيزات سخت افزاري و نرم افزارهاي مورد نياز
  • نظارت بر دسترسي هاي اتوماسيون اداري و تغذیه
  • بررسي درخواست خريد تجهيزات كامپيوتري واحدها
  • تهيه ليست خريد تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري
  • رفع مشكلات سخت افزاري و نرم افزاري كامپيوترهاي شبكه
  • انجام مراحل كارشناسي خريد، تعمير و بروز رساني تجهيزا