شماره حساب شهریه

واریز مبلغ شهریه به شماره حساب 

4076104960

بانک ملت (واریز در کلیه شعب بانک ملت در سراسر کشور)

بنام موسسه آموزش عالی انرژی

دانشجویان محترم توجه نمایند:

واریز شهریه به این شماره حساب فقط در زمان  ثبت نام ورودی های جدید می باشد و بعد از آن کلیه واریزها در طول ترم به صورت اینترنتی و از طریق پروفایل می باشد.