اولین نشست تخصصی تجربه محور در حوزه مهندسی پزشکی در موسسه آموزش عالی انرژی برگزار شد: