موسسه آمورش عالی انرژی (غیردولتی-غیرانتفاعی) در نیمه ماه های مرداد،شهریور و بهمن هرسال روز بازدید عمومی (ویژه دانشجویان و اولیاء) از امکانات ،کارگاه ها و آزمایشگاه ها و رشته های تحصیلی این دانشگاه را دارد.

تلفن :08648508

 

سایت: www.energy.ac.ir