جدول زمانبندی آزمون های سازمان سنجش

آزمون

تاریخ ثبت نام

تاریخ برگزاری

تاریخ اعلام نتایج نهایی

دکتری تخصصی

 

آذرماه

اسفند ماه

کارشناسی ارشد

آذر ماه

خرداد ماه

 

هفته آخر شهریور 

سراسری

از بهمن ماه

تیرماه

هفته آخر شهریور

کاردانی به کارشناسی ناپیوسته

تیر ماه

شهریور ماه

دهه دوم شهریور همزمان با اعلام تاریخ تعیین شده از سوی سازمان سنجش

کاردانی

تیر ماه

شهریور ماه

دهه دوم شهریور همزمان با اعلام تاریخ تعیین شده از سوی سازمان سنجش