موسسه آموزش عالی انرژی به منظور رفاه حال دانشجویان خود خوابگاه های زیر را در نظر گرفته است:

 

 

1- امکانات خوابگاه خواهران به صورت خودگردان به تعداد محدود مهیا است، جهت اقدام به موقع و فردی به واحد اجرایی جناب آقای هنرمند مراجعه شود.

 

۲- برای کسب اطلاعات خوابگاه برادران نیز به آقای هنرمند مراجعه شود.

 

شماره تماس: 08648508 داخلی 110