خوابگاه

  1. امکانات خوابگاه خواهران به صورت خودگردان به تعداد محدود مهیا است، جهت اقدام به موقع و فردی به واحد حراست آقای هنرمند مراجعه شود.
  2. برای کسب اطلاعات خوابگاه برادران نیز به آقای هنرمند مراجعه شود.