دکتر سعید محسنی

دکتر سعید محسنی

وضعیت تحصیلی

دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه تهران (دوره پژوهشی)

سوابق تحصیلی

مدرک

رشته

محل اخذ مدرک

معدل

تاريخ           فارغ التحصيلی

ديپلم

رياضی فيزيک

دبيرستان رشد_ تهران

98/16

3/1377

کارشناسی

مهندسی مکانيک _ طراحی جامدات

دانشگاه آزاد اسلامی_  واحد تهران مرکزی

76/15

30/4/1382

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانيک _ تبديل انرژی

دانشگاه تهران _ دانشکده فنی

14/18

9/12/1384

 

عنوان پايان نامه کارشناسی ارشد

انتقال حرارت چگالشی جریان داخل لوله ميکروفين دار با شيبهای مختلف R-134a

سوابق تدریس

نام درس

محل تدريس

آزمايشگاه انتقال حرارت

دانشکده مهندسی مکانيک- دانشگاه تهران

آزمايشگاه ترموديناميک

دانشکده مهندسی مکانيک- دانشگاه تهران

ماشينهای حرارتی

دانشکده مهندسی معدن- دانشگاه تهران

سوابق پژوهشی (مقالات)

 1. A. G. GharibS. G. MohseniM. Mohajer and M. Gharib “Bioavailability of essential trace elements in the presence of phytate, fiber and calcium” Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry ,Vol 270, No.1, October 2006, pp.209-215.
 2. M.A. Akhavan-Behabadi, Ravi Kumar and S.G. Mohseni “Condensation heat transfer of  R-134a inside a microfin tube with different tube inclinations” International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol 50, November 2007, pp.4864-4871.
 3. M.A. Akhavan-Behabadi, S.G. Mohseni, H. Najafi and H. Ramazanzadeh “Heat transfer and pressure drop characteristics of forced convective evaporation in horizontal tubes with coiled wire inserts” International Communications in Heat and Mass Transfer (Accepted)
 4. M.A. Akhavan-Behabadi, H. Najafi, S.G. Mohseni and H. Ramazanzadeh  “Investigation on heat transfer and pressure drop during flow boiling of R-134a inside horizontal coiled wire inserted tubes” Journal of enhanced heat transfer (Accepted)
 5. محمدعلي اخوان بهابادي، امير رجبي نجار و سعيد محسني گركاني “افزايش انتقال حرارت در چگالنده يك سيكل تبريد با مبرد R-134a توسط نوار پيچيده شده” نشريه دانشكده فني، جلد39، شماره6، اسفند ماه 1384، از صفحه 713 تا 721.
 6. محمدعلـي اخوان بهابادي و سعيد محسني گركاني “تأثيرات تغيير شيب لوله بر انتقال حرارت چگالـشي جــريــان  R-134a داخل لوله ميكروفين‌دار “نشريه دانشكده فني، جلد40، شماره6، دي ماه 1385، از صفحه 781 تا 788.
 7. محمد علي اخوان بهابادي و سعيد محسني گركاني “انتقال حرارت جريان چگالشي R-134a داخل لوله ميكروفين‌دار با شيبهاي مختلف” چهاردهمين كنفرانس سالانه (بين المللي) مهندسي مكانيك، اصفهان، دانشگاه صنعتي اصفهان، ارديبهشت 1385.
 8. محمدعلي اخوان بهابادي و سعيد محسني گركاني “افزايش انتقال حرارت در جريان آرام تكفاز با استفاده از نوار پيچيده شده “پانزدهمين كنفرانس سالانه (بين المللي) مهندسي مكانيك، تهران، دانشگاه صنعتي اميركبير، ارديبهشت 1386.
 9. محمدعلي اخوان بهابادي، سعيد محسني گركاني و وحید اکبری پازوکی ” انتقال حرارت و افت فشار در جریان چگالشی داخل لوله افقی مجهز به سیم پیچ” شانزدهمين كنفرانس سالانه (بين المللي) مهندسي مكانيك، کرمان، دانشگاه شهید باهنر، ارديبهشت 1387.
 10.   محمدعلي اخوان بهابادي، وحید حجازی، وحید اکبری پازوکی و سعيد محسني گركاني “افزایش انتقال حرارت و افت فشار جریان چگالشی با استفاده از نوارهای پیچیده شده و سیم پیچ” یازدهمين كنفرانس دینامیک شاره­ها، تهران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، خرداد 1387.
 11.   محمدعلي اخوان بهابادي، سید مهدی رضوی نسب و سعيد محسني گركاني “مطالعه تجربی اثر شیب لوله بر انتقال حرارت در جریان جوششی داخل لوله­های میکروفین­دار” دوازدهمين كنفرانس دینامیک شاره­ها، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، اردیبهشت 1388.
 12.   وحید حجازی، محمدعلي اخوان بهابادي و سعيد محسني گركاني “مطالعه تجربی افت فشار در جریان چگالشی داخل لوله مجهز به نوار پیچیده شده” دوازدهمين كنفرانس دینامیک شاره­ها، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، اردیبهشت 1388.