رزرو غذا

قابل توجه دانشجویان محترم

جهت دریافت فیش غذا به بوفه موسسه مراجعه نمایند.

زمان رزرو غذا تا ساعت 9:30 همان روز می باشد.

ساعت توزیع غذا 12:30 تا 13:30