قابل توجه دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد

 

جلسات معرفی موضوعات پژوهش و عناوین و سرفصلهای تحقیقاتی توسط اساتید ذیربط به شرح ذیل برگزار می گردند:

1- دکتر محمودی                     1396/2/14…………………….. ساعت 9 تا 12

2- دکتر صادق آذر- دکتر جبه دار 1396/2/14………………………ساعت 12 تا 13

3- دکتر غفوریان                    1396/2/21………………………ساعت 12 تا 13

4- دکتر رهیقی                       1396/2/28………………………ساعت 12 تا 13

هرگونه تغییر در برنامه فوق  متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.