شرح وظایف معاونت اداری و مالی

  1. کنترل و نظارت دقیق و مستـمر برکلیه امور مالی و اداری
  2. ثبت و ضبط و انتقال کلیـــــــه داراییـها
  3. تامیــن نیروی انسانی و تدوین و اجرای ضوابط مربــوط به کارکنـان
  4. تامیــــن ملزومات و تجهیزات مورد نیاز بـــــرای فعالیت های دانشگاه
  5. انجام امور مرتبط با شهریه دانشجویان
  6. حسابداری و ارائه گزارش های به روز و دقیق
  7. تشکیل پرونده کارکنان ، اساتید و اعضای هیئت علمی و مکاتبات اداری