با عنایت به اینکه روز پنج شنبه مورخ 27 آبان 1400 جناب پروفسور پرویز جبه دار مارالانی عضو هیات موسس موسسه آموزش عالی انرژی و اولین چهره ماندگار در رشته مهندسی برق از ساعت 8 الی 13 در دانشگاه حضور دارند، دانشجویان محترم میتوانند جهت ملاقات حضوری و یا هرگونه پرسش و پاسخ به دانشگاه مراجعه نمایند.