اطلاعیه آموزشی تحصیلات تکمیلی

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 99 به بعد می رساند:

دانشجویان برای انجام دفاع پایان نامه خود ملزم به ارائه حداقل یک مقاله کنفرانسی مستخرج از کار خود می باشند.

 

با تشکر تحصیلات تکمیلی موسسه آموزش عالی انرژی