بسمه تعالی

 

باطلاع دانشجویان محترم میرساند مبلغ 300000 ریال بعنوان شهریه فرهنگی،ورزشی ومشاوره ای علاوه بر شهریه ثابت ومتغیر درهرنیمسال ازدانشجویان اخذ میگردد.درشرایط حاضر این رقم جزء اقلام بدهی دانشجویان بوده ودرمحاسبات مالی منظور واخذ میگردد.

 

امور مالی