موسسه آموزش عالی انرژی


ضمن آرزوی موفقیت برای کلیه‌ پذیرفته شدگان ( دوره‌های‌ کارشناسی پیوسته  و کاردانی نا پیوسته  ) سال‌ 1393 ، اعلام می دارد : ثبت نام از کلیه‌ پذیرفته شدگان از روز شنبه مورخ  93/06/22  ساعت ۸:۳۰  آغاز و تا روز سه شنبه مورخ 1393/06/25  ادامه دارد .

**مدارک مورد نیاز برای ثبت نام  کارشناسی پیوسته   و کاردانی نا پیوسته **

 

 

مورد (ديپلم ‌يا مدرك‌تحصيلي)

ارائه مدرك+ دو نسخه تصوير

توضيح و موارد بررسي

1-1

نظام‌قديم‌آموزش‌متوسطه

اصل‌ياگواهي‌مدرك تحصيلي دوره چهار ساله يا دوره شش ساله  و يا هنرستان با مهر وامضاء مديردبيرستان و يا هنرستان با درج نوع ديپلم، بخش و شهرستان محل اخذ ديپلم

-بخش ‌و شهرستان ‌محل‌ اخذ ديپلم ، سال ما قبل و دوسال ماقبل ديپلم مي‌بايست با سه سال تحصيل مندرج ‌در ليست يكسان باشد.

– تاريخ اخذ ديپلم در هر يك از رشته‌هاي‌تحصيلي نيمسال اول‌ و دوم بايدحداكثر تا پايان  31/6/93 باشد.

2-1

گواهي‌تحصيلي‌سال‌ما قبل و 2 سال‌ ما قبل ديپلم (کارنامه  سال سوم دبیرستان و سال دوم دبیرستان)بادرج‌ بخش‌وشهرستان‌محل تحصيل با مهروامضاء‌مديردبيرستان و يا هنرستان با درج بخش‌وشهرستان‌سال‌ماقبل‌و2سال قبل از ديپلم

3-1

اصل گواهي يا كارنامه تحصيلي ديپلم نظام قديم با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش

رشته‌هاي‌تحصيلي‌گزينش‌صرفاً بر اساس‌سوابق‌تحصيلي‌ (معدل‌كتبي)

1-2

نظام‌جديدآموزش‌متوسطه

اصل مدرك يا گواهي پايان دوره پيش دانشگاهي با مهر و امضاء مدير مركزپيش دانشگاهي بادرج رشته تحصيلي ، بخش و شهرستان محل اخذ مدرك پيش دانشگاهي

-تاريخ اخذ دوره پيش دانشگاهي درهر يك‌ از رشته‌هاي تحصيلي نيمسال اول و دوم بايد حداكثرتا پايان 31/6/93 باشد.

-بخش‌وشهرستان‌محل‌اخذمدرك‌ دوره‌‌ پيش‌دانشگاهي، اخذ ديپلم‌ و سال ‌ماقبل ‌از ديپلم‌ مي بايست با سه‌سال تحصيل مندرج در ليست يكسان باشد

2-2

اصل ‌مدرك‌‌ياگواهي‌‌ديپلم‌‌متوسطه‌‌نظام‌جديد با مهر و امضاء مدير دبيرستان‌و‌يا هنرستان بادرج بخش و شهرستان‌محل اخذمدرك

3-2

اصل ‌مدرك‌و ‌ياگواهي ‌سال‌ ما قبل‌ديپلم‌ با مهر و امضاء مدير دبيرستان‌و‌يا هنرستان‌بادرج‌بخش وشهرستان‌محل اخذمدرك

4-2

اصل كارنامه تحصيلي ديپلم متوسطه نظام جديد (رياضي‌فيزيك،علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي) درهريك‌از سال‌هاي 1384 الي 1391 با امضاء و مهر دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش

————–

 

3

مدرك‌معادل‌كارداني‌ ‌ويژه دانشجويان اخراجي‌و انصرافي

اصل مدرك و ياگواهي دانش‌آموختگي دردوره‌ي معادل

 

درخصوص ‌دارندگان ‌مدرك‌ معادل‌ مفاد بخشنامه شماره 77633/2 مورخ 28/5/92 معاونت‌آموزشي‌وزارت‌ متبوع‌ ملاك ‌عمل بوده و بررسيهاي لازم مي‌بايست براساس اين بخشنامه صورت‌گيرد. ضمنا قبولي ‌پذيرفته‌شدگان داراي مدرك معادل كه مشمول مفاد بخشنامه‌ مذكور نمي‌باشند، لغوخواهدشد.

4

دارندگان‌مدرك كارداني دانشگاهها و موسسات آموزش عالي

اصل و يا گواهي مدرك دوره كارداني (فوق ديپلم)

تاريخ  اخذ مدرك ‌كارداني حداكثرتا تاريخ31/6/93

5

دارندگان مدرك كارداني پيوسته

اصل‌وياگواهي‌مدرك‌كارداني‌پيوسته‌آموزشكده‌هاي فني‌وحرفه‌اي وابسته به وزارت آموزش وپرورش

با قيد تاريخ اخذ مدرك ‌كارداني حداكثرتا 31/6/93 و شرط معدل براي ثبت نام ملاك نمي باشد

6

اصل يا گواهي تحصيلي سال اول، دوم و سوم دبيرستان و يا هنرستان با مهر و امضاء مدير دبيرستان ‌و ‌يا هنرستان با درج بخش و شهرستان ‌محل اخذمدرك

————–

7

كارمندان دولت

اصل‌حكم‌مرخصي‌سالانه‌ياموافقت‌رسمي‌وبدون‌قيدوشرط

————–

8

كليه پذيرفته شدگان

اصل شناسنامه به انضمام 2 نسخه تصوير از تمام صفحات

————–

9

كليه پذيرفته شدگان

اصل كارت ملي به انضمام دو برگ تصوير پشت و روي

————–

10

كليه پذيرفته شدگان

6‌قطعه‌عكس‌تمام‌رخ‌4×3تهيه‌شده‌درسالجاري

————–

11

كليه‌پذيرفته‌شدگان(برادران)

مدرك‌ ‌وضعيت ‌نظام ‌وظيفه

با توجه ‌به ‌يكي از بند‌هاي مندرج در صفحه36 دفترچه راهنماي ثبت‌نام و شركت در آزمون (دفترچه شماره يك) 

12

كليه پذيرفته شدگان

اصل‌وكپي دفترچه بيمه (درصورت دارا بودن) اعم از خدمات درماني، تامين اجتماعي، ارتش و…

————–

 

 
 
 

* شروع کلاس ها از تاریخ  93/06/29 می باشد .

*جهتاطلاع از انتخاب واحد و دریافت پرینت آن  ،  در روز پنج شنبه مورخ ۹۳/۰۶/۲۷ به وب سایت آموزشی موسسه به آدرس     WWW.ENERGY.AC.IR  شود .

*پس از تائید مدارک ثبت نامی توسط واحد آموزش در زمان ثبت نام ، واریز مبلغ  635,000 هزارتومان  به شماره حساب ۴۰۷۶۱۰۴۹۶۰ بانک ملت  به نام موسسه آموزش عالی انرژی