ضمن آرزوی موفقیت برای کلیه‌ پذیرفته شدگان دوره‌های‌ کارشناسی نا پیوسته سال‌1394، اعلام می  دارد:

ثبت نام از کلیه‌ پذیرفته شدگان در يكي از روزهاي یکشنبه مورخ 94/11/04لغایت پنجشنبه مورخ94/11/08   صورت می پذیرد                    

                                                                                  **مدارک مورد نیاز ثبت نام **

رديف

مدارك

توضيحات

1

اصل شناسنامه و يك برگ تصوير از تمام صفحات آن

2

اصل كارت ملي و دو برگ تصوير پشت و روي آن

3

شش قطعه عكس تمام رخ 4×3 تهيه شده درسال جاري

4

مدرك‌ ‌وضعيت ‌نظام ‌وظيفه(براي برادران)

مطابق با ‌يكي از كدهاي مندرج در صفحات 4 و 5 دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته‌هاي تحصيلي مرحله پذيرش صرفاً براساس معدل كل مدرك كارداني (فوق ديپلم) آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1394 .

5

اصل يا گواهي مدرك كارداني

(فوق ديپلم)

براي‌ آن‌دسته‌ از پذيرفته‌شدگاني‌ كه‌ ارائه‌ اصل يا گواهي مدرك‌ كارداني امكان‌پذير نباشد، لازم است گواهي تأييد شده ‌توسط ‌دانشگاه يا موسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك كارداني را حداكثر تا تاريخ 30/11/1394 ارائه نمايند كه درآن قيد شده باشد « اشتغال به تحصيل نامبرده مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات وفناوري يا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ويا شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌باشد». در صورتي كه فرد پذيرفته در تاريخ مقرر فارغ‌التحصيل نشده باشد، قبولي وي «كان لم يكن» تلقي خواهد شد.

6

داوطلباني كه با سهميه رزمندگان يا بنياد شهيد و امور ايثارگران در آزمون پذيرفته شده‌اند

1-  معرفي‌نامه رسمي از سازمان بسيج مستضعفين و يا اداره كل امور اداري وزارت جهاد كشاورزي با امضاء و مهر هر يك از روساي ارگان‌هاي مذكور كه لازم است تا قبل از نيمسال دوم سال تحصيلي 95-1394از طريق ارگان‌هاي ذي‌ربط به مؤسسات محل قبولي پذيرفته‌شدگان ارسال گردد و در آن قيد شده باشد كه «داوطلب با توجه به ماده 1و تبصره‌هاي چهارگانه آن در آيين‌نامه اجرايي قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و ساير شرايط مندرج در آيين‌نامه مذكور، واجد شرايط استفاده از سهميه رزمندگان مي‌باشد.» درغير اينصورت ازثبت‌نام‌ پذيرفته شده براي نيمسال‌دوم سال ‌تحصيلي‌ جاري، ممانعت به‌عمل‌ مي‌آيد. لذا لازم است پذيرفته‌شدگان ذي‌نفع دراين خصوص پيگيري لازم را از مؤسسه آموزش عالي و ارگان ذي‌ربط به‌عمل آورند.

2- داوطلباني كه با سهميه رزمندگان ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (شامل كادر ثابت، پيماني و وظيفه) و يا با سهميه­ ايثارگران ارگان بنياد شهيد و امور ايثارگران (ايثارگران شامل: جانباز، فرزند و همسر جانباز 25 درصد و بالاتر، آزاده، فرزند و همسر آزاده و فرزند و همسر شهيد) پذيرفته­شده­اند، در زمان ثبت­نام ملزم به ارائه فرم و يا مدركي در رابطه با تأييد سهميه ثبت‌نامي خويش نمي­باشند و ملاك عمل براي ثبت­نام از آنان همان عنوان درج شده در فايل ارسالي از سوي اين سازمان مي­باشد. ‌چنانچه ‌سهميه‌ پذيرفته‌شده‌اي از سوي‌ ستاد كل نيروهاي مسلح و يا ‌بنياد شهيد و امور ايثارگران ‌مورد تأييد قرار نگيرد، ‌مراتب‌ از سوي‌ ‌سازمان سنجش آموزش كشور ‌تا ‌قبل ‌از ‌شروع نيمسال دوم سال تحصيلي جاري براي جلوگيري و ممانعت از تحصيل وي به اطلاع دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي ذي‌ربط خواهد رسيد.

 

 تذکر مهم

پذيرفته‌شدگان نهايي اين مرحله از آزمون چنانچه قبلاً در رديف پذيرفته شدگان  آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1394 نيز قرار  گرفته باشند، مي‌توانند از دو رشته قبولي اعلام شده يكي را به دلخواه انتخاب  و ادامه تحصيل نمايند. بديهي است  ثبت‌نام داوطلب در يك كد رشته  محل به منزله انصراف از رشته ديگر تلقي خواهد شد. ضمناً اين ‌دسته از پذيرفته‌شدگان به منظور ثبت‌نام در رشته قبولي جديد، نياز به انصراف از رشته قبولي قبلي ندارند و با آنان در اين خصوص همانند دانشجوي انتقالي رفتار خواهد شد.

 * شروع کلاس ها از تاریخ 94/11/17می باشد .

*پس از تائید مدارک ثبت نامی توسط واحد آموزش در زمان ثبت نام ، واریز مبلغ,000،435هزارتومان به شماره حساب 4076104960 بانک ملت  به نام موسسه آموزش عالی انرژی

 

با آرزوی توفیق روز افزون موسسه آموزش عالی انرژی