موسسه آموزش عالی انرژی

ضمن آرزوی موفقیت برای کلیه‌ پذیرفته شدگان ( دوره‌ کاردانی پیوسته  ) سال‌ 1394 ، اعلام می دارد : ثبت نام از کلیه‌ پذیرفته شدگان از روز شنبه مورخ 94/06/28 آغاز و تا روزچهار شنبه  مورخ 94/07/01ادامه دارد .

**مدارک مورد نیاز برای ثبت نام  کاردانی پیوسته **

1- اصل‌‌ مدرك ‌‌ديپلم ‌متوسطه ‌‌نظام‌‌جديد يا گواهي‌ ‌موقت‌ ‌پايان ‌‌تحصيلات‌ متوسطه‌ نظام‌جديد در يكي‌ از شاخه‌هاي‌ كاردانش‌ يا فني‌ و حرفه‌اي ‌صادره‌ از محل‌ تحصيل‌ مبني‌ برگذراندن كليه واحدهاي درسي‌ در دوره ‌سه‌ساله‌، كارورزي و كارآموزي حداكثر تا پايان‌ شهريورماه‌ 1394.

2- اصل‌ مدرك‌ ديپلم‌ يا گواهي‌ موقت‌ پايان‌ تحصيلات‌ نظام‌قديم ‌(هنرستان) مبني‌ برگذراندن‌ كليه‌ دروس‌ چهارساله.

3- اصل‌ شناسنامه‌ و دو برگ‌ فتوكپي‌ از تمام‌ صفحات‌ آن.‌

4- 6 قطعه‌ عكس‌ 4×3 تمام‌ رخ‌ تهيه‌ شده‌ درسال‌جاري‌.

5- . ارائه رسيد درخواست تاييديه تحصيلي ديپلم به موسسه محل قبولي (درخواست تاييديه تحصيلي از دفاتر پيشخوان دولت مي‌بايست اقدام شود)

6-. داوطلبان‌ مرد لازم‌ است‌ مدركي‌ را كه‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه‌ آنان‌ را با توجه‌ به‌ بند ( 3-3) مندرج‌ در صفحه (2و3) دفترچه‌ راهنماي‌ آزمون‌ دوره‌هاي‌ كارداني‌ نظام‌جديد (دانشگاه فني ‌و حرفه‌اي‌ و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي) سال‌ 1394 مشخص‌ كند، ارائه‌ نمايند.

* شروع کلاس ها از تاریخ  28/6/94  می باشد .

*پس از تائید مدارک ثبت نامی توسط واحد آموزش در زمان ثبت نام ، واریز مبلغ 435هزارتومان به شماره حساب ۴۰۷۶۱۰۴۹۶۰ بانک ملت  به نام موسسه آموزش عالی انرژی

 

                                                                                                                   با آرزوی موفقیت روز افزون

                                                                                                                    موسسه آموزش عالی انرژی