موسسه آموزش عالی انرژی

 

ضمن آرزوی موفقیت برای کلیه‌ پذیرفته شدگان ( دوره‌های‌ کارشناسی پیوسته  و کاردانی نا پیوسته  ) سال‌ 1394 ، اعلام می دارد : ثبت نام از کلیه‌ پذیرفته شدگان از روز شنبه مورخ 1394/06/21آغاز و تا روزپنجشنبه مورخ 1394/06/26ادامه دارد .

**دانلود مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام  کارشناسی پیوسته   و کاردانی نا پیوسته **