توضیحات  :

1 – متن کامل کتاب فوق به همراه پرسشنامه  در سایت  موسسه قابل دسترسی می باشد.

2 – شرکت کنندگان پاسخنامه های خود را به خانم خسروی تحویل دهند.

3 – ضمناً به سه نفر از شرکت کنندگانی که پاسخنامه  صحیح ارائه داده اند به قید قرعه هدایائی از طرف کمیته فرهنگی ارائه خواهد شد.

دانلود کتاب مسئله حجاب استاد مرتضی مطهری

دانلود سوالات مسابقه کتاب خوانی مسئله حجاب