مسیر اتوبوس واحد که با پیگیری های موسسه به منظور رفاه حال دانشجویان فعال شده است:

مسیر رفت

مبدا: میدان انقلاب

میدان عاشورا- خیابان شهید ثلاث – خیابان طالقانی-خیابان شهید خدامی- میدان خلیج فارس-فانوس آباد – دانشگاه انرژی

مسیر برگشت

دانشگاه انرژی- خیابان نیلوفر-خیابان شهید خدامی- خیابان طالقانی- خیابان شهید ثلاث- میدان عاشورا- میدان انقلاب