معاونت آموزشی

 1. اداره کلیه امور آموزشی موسسه
 2. مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی با کمک مسئولان به خصوص شورای مرکزی موسسه
 3. نظارت بر اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی از طریق دفتر نظارت و سنجش با همکاری مسئول نظارت و ارزشیابی موسسه
 4. تدوین و پیشنهاد اصول اجرایی امور آموزشی جهت ارائه به شورای مرکزی موسسه
 5. تنظیم دستور جلسات آموزشی شورای آموزشی موسسه
 6. برنامه ریزی امور آموزشی با همکاری واحدهای ذیربط
 7. نظارت برحسن اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی هر گروه و ارزیابی آن و ارائه گزارش
 8. ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیات علمی واحدهای مختلف ذیربط در هر نیمسال و انعکاس آن به ریاست و واحد نظارت وارزیابی موسسه و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیات علمی
 9. همکاری با معاونت امور دانشجویی و فرهنگی در راستای ارتقاء عملکرد موسسه
 10. اجرای دوره های علمی بر اساس موازین و آیین نامه های وزارت علوم وتحقیقات وفناوری
 11. مدیریت کلاس ها، آزمایشگاه ها و مدیریت امور مدیران گروه ها، اساتید، دانشجویان و تهسه برنامه های مشاوره
 12. نظارت بر امور مربوط به ثبت نام ،نظام وظیفه، انجام امتحانات و درج نمرات ،امور فارغ التحصیلان و تکمیل پرونده های دانشجویان، استادان و . . .