معاونت پژوهشی

شرح وظایف امور پژوهشی / معاونت پژوهشی

 • رعایت و اجرای موارد و آیین نامه های وزارت علوم / فراهم کردن بستر علمی و عملی در جهت تو جیه اساتید محترم و دانشجویان به منظور ارزشمند کردن موضوع کارآموزی و پروژه از نظر بدیع بودن ، ماندگار شدن و مفید به فایده بودن در راستای خواستگاه موسسه
 • ایجاد تمهیدات لازم در زمینه های نرم افزاری و سخت افزاری برای امور پژوهشی
 • اخذ لیست ثبت نام شدگان فعالیت های پژوهشی شامل کارآموزی ، پروژه و ارا ئه دستور العمل های لازم جهت چگونگی انتخاب موضوع ،فراهم کردن زمینه همکاری اساتید، انجام وظایف و هماهنگی های مکرر با هریک از استادان مربوطه طی ترم ، ارائه نسخه های اولیه ونهائی نتایج کارآموزی و پروژه در چهار چوب سیاستهای موسسه
 • ارزشیابی گزارش توسط استاد و ارسال نمره به واحد آموزش از طریق مدیر پژوهش طی فرمت های تهیه شده
 • همراهی دانشجو در روند انتخاب موضوع تحقیق ، انتخاب استاد راهنما ، فعالیت های مربوط به تهیه امکانات مورد نیاز ،حضور در جلسه دفاعیه و نهایتاً ارسال نمره به واحد آموزش
 • انجام کلیه فعالیت های فیزیکی مربوط به پروژه های بزرگتر موسسه با سایر مراکز علمی و صنعتی
 • مدیریت پروژه های دانشجویان کارشناسی ارشد با کوشش در همسو کردن موضوعات پایان نامه در جهت اهداف اصلی تحقیقاتی موسسه آموزش عالی انرژی
 • مدیریت پروژه های پژوهشی و اجرائی در خواست شده از سوی سایر مراکز و صنایع
 • همکاری با کلنیک ارتباطی صنایع و دانشگاه ، مدیریت کار گروه شورای انرژی در سطح استان و…
 • فراهم سازی مجموعه ای که اولاً کلیه برنامه های هر رشته بانضمام سر فصل دروس باضافه چارت ترم بندی آنها به صورت نرم افزاری و کاغذی در دسترس باشد.
 • ثانیاً اطلاعات وسایل و تجهیزات هر یک از آزمایشگاه ها ، کارگاه ها بانضمام کاتالوگ ها  ،جزوه ها ،دستورالعملهای آزمایش های هر دستگاه را در مجموعه خود باضافه اطلاعات کتابخانه ها و… به روز ، بطور دائمی قابلیت بهره برداری و استفاده داشته باشند .

این مجموعه باید بتواند با در بر گرفتن سایر نیازها ی مشابه (مثل اطلاعات شرکت های خدماتی ،فنی ،علمی ،آزمایشگاهی ،فن آوری و…) به مثابه یک مرکز اطلاعاتی پاسخگو باشد.

شرح وظایف قدیم و جدید بخش های کامپیوتری / فناوری و آزمایشگا ه ها که جداگانه  تهیه شده اند زیر بخش امور پژوهشی محسوب می گردد.

 • اقدام برای توسعه رشته های کارشناسی ارشد و ایجاد تمهیدات ، ظرفیت ها ، آماده سازی ها ،اطلاع رسانی ها و سایر اقدامات ارتقاءامور پژوهشی و پایان نامه ها.     

 
تجدید نظر: اردیبهشت 93