معرفی موسسه آموزش عالی انرژی

دانش نامه دانشگاه انرژي

موسسه آموزش عالي انرژي بر اساس تفكري كه در سالها قبل در تعدادي از اعضاء هيئت علمي و متخصصين انرژي در مراكز تحقيقاتي و دانشگاهها وجود داشت شكل گرفته است . اين تفكر مبتني است بر تدوين برنامه جامع انرژي در كشور و تعيين سهم و ظرفيت رشد ساليانه هر كدام در جهت تنوع بخشي به سيد انرژي كشور و بهينه سازي طرق توليدو مصرف افزايش انواع منابع توليد اصلاح الگوهاي مصرف در صنعت ، ساختمان ، دانش ها و روش هاي صرفه جويي و استراتژيهاي مربوط به توليد ،مصرف ، حقوق و مديريت انرژي است . در عين حال گزينش تاكتيك هاي مطالعه شده بر اساس سوابق گذشته و حال آينده ايران آباد در زمينه انرژي و متناسب با فرهنگي كه از آن عدالت ، استقلال ،توسعه پايدار و حقوق تمام نسلها و آحاد مردم در طول و عرض جامعه با استفاده از تمامي مواهب خدادادي بايد در آن ملحوظ و مستور شده باشد. اين نه به جهت توجه به منبع خاص بلكه توجه به تمامي منابع ،طرق تبديل آنها به نوع قابل استفاده ، ويژگيهاي اقتصادي و ساختاري هر يك و تناسب آنها با مقياس استفاده هاي صنعتي ،مردمي در نواحي و اقليم هاي متفاوت و حراست از منابع فراوان و ارزان خدادادي و به عبارتي شكر گزاري از نعمات و ثروتي است كه برخي از آنها در صورت عدم استفاده هدر مي رود لذا يكي از الزامات اين خواستگاه اشاعه فرهنگ مردمي و، آموزش دانش هاي آكادميك و تمهيدات ارائه خدمات آن است. اين مهم عمدتاً از طريق دوره هاي تحصيلي و پژوهشي ،فني و مهندسي جهت بازنگري تمامي روشهاي توليد ،مصرف ، خدمات و مميزي انرژي مي تواند حاصل گردد. تلاش مي شود با برگزاري دوره هاي كوتاه مدت موضوعات فوق براي مردم جهت ارتقاء سطح فرهنگ عمومي بخاطر پيدا كردن درك مشترك و همراه شدن همه با هم ، معضلات كنوني كشور در زمينه انرژي در نظام هدفمند جمهوري اسلامي ايران در يك دوره 10-5 ساله تا اندازه زيادي تخفيف يابد. بديهي است تعامل و همسوئي با تمامي سازمانها و نهدهاي نامي در اين زمينه از اهم وظايف محسوب مي گردد. موسسه آموزش عالي انرژي در محل سابق دانشسراي عالي شهر و محل اوليه دانشگاه آزاد و… در مركز شهر ساوه جائي كه از صدها و شايد هزاران سال قبل مركز پر تپش تمدن ايراني و فرهنگ انسان ساز ايران بوده است واقع گرديده است اينجا محلي است كه نام پر آوازه دانشمند شهير شهر ، سلمان ساوجي يا يا حافظ بزرگ استانرا بر سينه خود دارد ، جايگاه قديمي ترين مساجد و معماريهاي بزرگ و بي نظير ايران باستان تا قرون وسطا است كه بزرگان فرهيخته كشور بر آن نام دانشگاه  معماري اسلامي جهان نهاده اند. ديدن اين محل بر جان و دل فرهيختگان جهان اثري ماندني خواهد داشت ، اين در حالتيكه مردم آرام ،اصيل و صبور شهر از بام تا شام اين محله را به ميدان تلاش معاش سالم و پر رونق خود، مصفا كرده اند. دانشگاه انرژي كشور ميرود در كنار اين محل پر آوازه صحنه سازندگي ديگري را در راستاي تحول تغيير رفتار عملي كشور و رفاه درون زادي مردمي تا ده ها و صدها سال آينده به ارمغان در نهاد مردم باقي گذارد.

موسسه آموزش عالی انرژی در یک نگاه