تاریخ : پنجشنبه, مرداد ۳۱م, ۱۳۹۸ | بازدید : 1٫003 مرتبه
 
logoP

دکتر مجتبی میرزایی

عنوان مقاله:

Thermodynamic analyses of different scenarios in a CCHP system with microturbine – Absorption chiller, and heat exchanger

 

دکتر آرزو غفاری 

عنوان مقاله:

Tailoring La0.8Sr0.2MnO3/La/Sr nanocomposite using a novel complementary method as well as dissectingits microwave,shielding, optical,and magnetic characteristics

Ceramics International 46 (2020) 20896–20904

 

دکتر رضا پیمان فر

 

دکتر یوسف یاسی