واحد بسیج دانشجویی موسسه آموزش عالی انرژی عضو می پذیرد

متقاضیان جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به واحد بسیج دانشجویی واقع در طبقه سوم مراجعه نمایند.

 

ساعات فعالیت بسیج دانشجویی:

دوشنبه ها ساعت 12 تا 14

سه شنبه ها ساعت 10 تا 12

چهارشنبه ها ساعت 12 تا 14

 

بسیج دانشجویی موسسه آموزش عالی انرژی