شرح وظايف پشتیبانی وب سایت

  • مديريت پورتال ها
  • به روزرساني ودرج اخبار در وب سايت
  • پشتيباني نرم افزارهای تحت شبکه دانشجویی
  • درج و بروزرسانی فرم ها و آیین نامه ها
  • قرار دادن امکانات کمکی در سایت
  • راه اندازی سامانه های مختلف دانشجویی جهت سهولت در برقرار ارتباط  دانشجو
  • اضافه نمودن و تحت وب نمودن نیاز های مختلف دانشجو در راستای کم نمودن مراجعه حضوری