مراسم روز اول هفته ی پژوهش در روز سه شنبه97/9/23  با حضور دانش آموزان به منظور بازدید از دانشگاه ، آزمایشگاه ها و کارگاه ها و پارک علم و فناوری در موسسه آموزش عالی انرژی برگزار  شد:

 
 

1

23452233447788