بسمه تعالی

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان رسانده می شود که :

مدیر گروهی رشته های  ارشد مهندسی سیستم های انرژی با گرایش سیستم های انرژی ، ارشد مهندسی سیستم های انرژی با گرایش تکنولوژی انرژی ، کارشناسی مهندسی انرژی و کارشناسی مهندسی برق به آقای مهندس رضا علائی

و

مدیر گروهی رشته های کارشناسی مهندسی تاسیسات ، کاردانی تاسیسات ، کارشناسی مهندسی مکانیک و کارشناسی مهندسی شیمی به آقای مهندس حسین تمیم  واگذار می گردد.

موسسه آموزش عالی انرژی