موسسه آموزش عالی انرژی بر اساس تفکری که در سالها قبل در تعدادی از اعضاء هیئت علمی و متخصصین انرژی در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها وجود داشت شکل گرفته است . این تفکر مبتنی است بر تدوین برنامه جامع انرژی در کشور و تعیین سهم و ظرفیت رشد سالیانه هر کدام در جهت تنوع بخشی به سید انرژی کشور و بهینه سازی طرق تولیدو مصرف افزایش انواع منابع تولید اصلاح الگوهای مصرف در صنعت ، ساختمان ، دانش ها و روش های صرفه جویی و استراتژیهای مربوط به تولید ،مصرف ، حقوق و مدیریت انرژی است . در عین حال گزینش تاکتیک های مطالعه شده بر اساس سوابق گذشته و حال آینده ایران آباد در زمینه انرژی و متناسب با فرهنگی که از آن عدالت ، استقلال ،توسعه پایدار و حقوق تمام نسلها و آحاد مردم در طول و عرض جامعه با استفاده از تمامی مواهب خدادادی باید در آن ملحوظ و مستور شده باشد.