اولین محقق دوره پسادکتری در موسسه آموزش عالی انرژی با نظارت استاد سرآمد کشوری دکتر رضا پیمان فر و با حمایت فدراسیون سرآمدان علمی ایران  و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ( بنیاد علم) فعالیت علمی – پژوهشی خود را آغاز نمود.