در موسسه آموزش عالي انرژي به مناسبت هفته ايمني و بهداشت آموزش اطفا حريق براي دانشحويان مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد رشته هاي ايمني صنعتي و HSE با همكاري سازمان آتش نشاني شهرستان ساوه برگزار شد.