اطلاعیه شماره 1 : بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند چنانچه تاکنون موفق به دریافت کارت دانشجویی نگردیده  در اسرع وقت به آقای هنرمند مراجعه نمایند.

 

اطلاعیه شماره 2: بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند جهت تمدید کارت دانشجویی در اسرع وقت به آقای هنرمند مراجعه نمایند.