به اطلاع مي رساند سامانه حاميان صندوق رفاه دانشجويان (www.hami.swf.ir) در  تاريخ 02 / 04/ 1399 با نيت فراهم سازي سازوكار الكترونيك و بر خط انتقال مستقيم كمك هاي خيرخواهانه خيرين و نيكوكارانبا دست مبارك مقام عالي وزارت عتف رونمايي گرديد