انالله واناالیه راجعون
 محضر حضرت آیت اله جناب حاج اقااحمد محسنی  گرکانی،
ریاست محترم هیئت موسس و هیئت امنائ  موسسه آموزش عالی انرژی
با یک دنیا تاسف و تاثر درگذشت نا بهنگام مرحوم مغفور حاج حسن آقای بزرگوار وکریم  و فرزند برومندتان را به حضرت عالی و جمیع بیت  محترمتان از طرف خود،هیئات مو سس ،امنا ،اساتید، کارکنان و دانشجویان صمیمانه تسلیت می گوئیم.غفران الهی برای آن عارف و عالم بی نظیر از درگاه الهی مسئلت داریم.سلامتی وجود حضرت عالی و بازمندگان را از درگاه احدیت
 آرزومندیم.
ریئس موسسه: دکتراحمد قریب