بازدید جمعی از دانش آموزان از موسسه آموزش عالی انرژی به مناسبت هفته پژوهش