بازدید جناب آقای دکتر مجید نیلی عضو هیات علمی دانشگاه تهران و نماینده محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درهیات امنا وجناب آقای دکتر پرویز جبه دار مارالانی عضو هیات موسس و نایب رئیس هیات امناء به اتفاق آقای دکتر رضا امراللهی نایب رئیس هیات موسس در روز پنجشنبه مورخ 97/8/24 از موسسه آموزش عالی انرژی انجام گردید.

photo_2018-11-28_12-56-27

photo_2018-11-28_12-56-40

photo_2018-11-28_12-56-46