موسسه آمورش عالی انرژی (غیردولتی-غیرانتفاعی) در نیمه ماه های مرداد و شهریور  هرسال روز بازدید عمومی (ویژه متقاضیان ورود به دانشگاه و اولیاء) را در نظر میگیرد.

در همین راستا 16 -18مرداد و 14 شهریور ماه 1402 این امکان در موسسه آموزش عالی انرژی فراهم آمده است.

این برنامه در راستای ارتباط دانشگاه و جامعه، آشنایی مردم به ‎ ویژه دانش‌آموزان با فضای دانشگاه و نشان ‎دادن فضای با نشاط علمی و به‌‎ منظور ایجاد علاقه، انگیزه و روحیه تلاش برای ورود به «دانشگاه » در نظر گرفته شده است.

هدف از برگزاری این برنامه آشنایی دانش‌‌آموزان با رشته‌های تحصیلی، امکانات، کارگاه ها و آزمایشگاه ها و تسهیلات ویژه دانشگاه برای دانشجویان، معرفی موقعیت، جایگاه علمی ، آشنایی با فضاهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی دانشگاه، می باشد.

تلفن :08648508

سایت: www.energy.ac.ir