برگزاري مراسم تقدير از اساتيد به مناسبت روز استاد
ارديبهشت ١٤٠١
موسسه آموزش عالي انرژي