موسسه آموزش عالی انرژی میزبان  برگزاری آزمون وکالت و آزمون ورودی مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در تاریخ 3 شهریور 1402