بدینوسیله به اطلاع کلیه اساتید محترم و دانشجویان گرامی می رساند:

بنا به تصمیم شورای آموزشی موسسه مقرر گردید در صورت استمرار تعطیلی دانشگاه ها از هفته ی آخر فروردین ماه کلیه دروس از راه دور از طرق LMS.energy.ac.ir  تدریس می گردد.

لذا ضروری است دانشجویان عزیز در ساعات برنامه درسی خود  در منزل دروس را دنبال کنند بدیهی است در هر جلسه درسی حضور و غیاب نیز توسط اساتید مربوطه بنابر روال معمول به عمل خواهد امد.