جدول شهریه مقاطع کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد

 

 شهریه مقاطع کاردانی ( پیوسته وناپیوسته ) و کارشناسی ( پیوسته وناپیوسته ) ورودیهای سال تحصیلی جدید 96-95

 

 شهریه  مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودیهای سال تحصیلی جدید 96-پ95