برگزاری جلسه مسئولین نظام مهندسی اراک و ساوه با اعضای هیات علمی دانشگاه در جهت توسعه فعالیت های مشترک آموزشی، علمی و تحقیقاتی