حضور پروفسور پرویز جبه دار مارالانی عضو هیات موسس موسسه آموزش عالی انرژی به همراه مهندس حسین حاج حسینلو مدیرعامل شرکت کابل کاویان جهت بازدید از کارگاه ها و آزمایشگاه های دانشگاه و بستری برای ایجاد ارتباط با صنعت و انجام کارهای تحقیقاتی مشترک دانشگاه و صنعت در تاریخ 27 آبان 1400 در موسسه آموزش عالی انرژی