* دانشجویان محترم توجه نمایند : زمان تحویل پروژه پایانی برای هر نیمسال تحصیلی به شرح زیر می باشد :

1- نیمسال اول تحصیلی حداکثر تا 15 بهمن ماه هر سال تحصیلی

2- نیمسال دوم تحصیلی حداکثر تا 31خرداد ماه هر سال تحصیلی

(دانشجویانی که دربازه تعیین شده موفق به اتمام پروژه خود نشده اند، باید واحد پروژه را در ترم بعد تمدید نمایند و شهریه پروژه اخذ شده پرداخت شود)

تذکر مهم : اخذ درس پروژه در تابستان مقدور نمی باشد .(در صورت نیاز به تمدید و عدم اتمام در نیمسال دوم قابل بررسی در گروه آموزشی است)

مراحل اخذ و انجام پروژه پایان تحصیلی:

* * * دریافت فرم پروژه از طریق وب سایت موسسه به نشانی  www.energy.ac.ir    یا انتشارات و تکمیل فرم 1 به ترتیب زیر:

1- مراجعه به واحد آموزش جهت بررسی امکان اخذ درس پروژه

2- تعیین عنوان پروژه با نظر و تایید استاد راهنما

3- تایید نهائی عنوان پروژه توسط مدیر گروه آموزشی و واحد پژوهش بر اساس بررسی عدم تکراری بدون موضوع و ارتباط آن با رشته تحصیلی

* دانشجو موظف است در طول انجام پروژه به طور مرتب با استاد مربوطه در تماس بوده و گزارش کار خود را ارائه نماید.

* موسسه هیچ گونه تعهدی در قبال تامین هزینه پروژه ها ندارد.(مگر در شرایط خاص و تایید معاونت پژوهشی)

* نگارش پروژه باتوجه به آئین نامه ارائه شده در سایت موسسه انجام گیرد و پروژه در دونسخه صحافی شده تهیه گردد ( در صورت عدم نیاز و درخواست استاد راهنما تهیه یک نسخه کافی است،همچنین ارائه نسخه الکترونیکی پروژه به واحد پژوهش جهت تایید نهائی الزامی است)

* دریافت نمره پروژه از استاد مربوطه در فرم تک لیست (موجود در وب سایت موسسه یا انتشارات )

* مراجعه به دفتر پژوهش برای تایید تک لیست نمره و ارائه نسخه صحافی شده و الکترونیکی پروژه

* تحویل تک لیست نمره به امور آموزش برای درج نمره در سیستم آموزشی (فرم تک لیست بدون خط خوردگی و لاک گرفتگی باشد)

 

دانلود فایل دستور العمل تهیه پایان نامه

 

 

موفق باشید

معاونت پژوهشی

واحد پژوهش و فناوری