*دوره های پیشرفته آموزشی ( EM & Audit,HSE,DBA,MBA) شرح وظایف و راهبردها

*دوره های تخصصی کوتاه مدت