علاقمندان جهت همکاری و مشارکت در امور وب سایت انجمن دانشجویی به واحد پژوهش و فناوری مراجعه نمایید.

 

نشانی وب سایت:

 

www.it-energy.ir