دانشجویان محترم جهت دسترسی سریع و راحت به مجلات و روزنامه های تخصصی دانشگاهی به صورن نسخ الکترونیکی  از منو سمت راست عمودی ، قسمت روزنامه ها و نشریات الکترونیکی قابل دسترس می باشد.

 

روزنامه های سیاسی اقتصادی ورزشی امروز ایران

مجلات تخصصی مهندسی شیمی

مجلات تخصصی عمران و معماری

نسخه الکترونیکی نشریه “تکنوکام”

مجله الکترونیکی دانش

مجلات تخصصی الکترونیک

مجلات تخصصی مهندسی کامپیوتر

سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران